تبلیغات
گاز ِمورچه - سرباز که باشی ...

تاریخ : پنجشنبه 1391/05/19 | 18:50 | نویسنده : مورچه چارچشم
بعد از مرغا میخوابی؛
قبل از خروسا هم بیدار میشی.

تازه اگه! بخوابی ....: :.