تبلیغات
گاز ِمورچه - زرنگی

تاریخ : یکشنبه 1391/09/5 | 22:10 | نویسنده : مورچه میهمان

نزدیک چهارراه شدم  چراغ زرد شد . سرعتم رو کم کردم وبا قرمز شدن چراغ ایستادم .
ناگهان ی ماشین ازپشت سرم باسرعت فرمون گرفت و دوتابوق واسم زد که یعنی تو ......... بعدم چراغ قرمزو رد کرد !
همینطور که رد میشد ازآینه ی وسط داشت ماشینایی رو نگاه میکرد که اونور خط کشی ایستاده بودن.

احتمالا داشت باخودش فکر میکرد که چقدرررررر زرنگ بوده که تو دوثانیه نسبت به ماها کلی جلو افتاده !! نمیدونم واقعا اسم اینکار زرنگیه ؟!

مورچه رهگذر
.: :.