تبلیغات
گاز ِمورچه - آدم و کله شقی هایش

تاریخ : چهارشنبه 1391/12/9 | 14:59 | نویسنده : مورچه کتابخون
به گمان من هر آدمی را کله شقی هایش میسازد.البته منظورم خودخواهی هایش نیست.حساب خودخواهی از غرور به کلی جداست و کله شقی جزئی از غرور است، جزء مشاهده شدنی غرور است. ...
آدم کله شق مغرور، آدمی است که به خاطر هدفی، ایمانی، اعتقادی، بلوری...حاضر است به راحتی تمام زندگی و  »خود« ش را فدا کند.

به هر حال  حرفم این بود که هر آدمی را کله شقی و یک دندگش هایش میسازد.

هر سازش ، یک عامل سقوط است ، حالا چه مقدار باعث سقوط می شود مربوط است به نوع سازش . و منظور من از سازش ، فداکردن باور و اعتقاد است در زمانی که هنوز به صحت آن باور و اعتقاد ، ایمان داریم
.: :.