تبلیغات
گاز ِمورچه - پیشگیری

تاریخ : چهارشنبه 1391/12/16 | 21:33 | نویسنده : مورچه سوسول

آقا جان !

فلش تونو به هرکی میدین ، اول عینهو آدم بهش بگین اسکنش کنه !

تا بعد مجبور نشین تا 6 ماه ، هر دفه سرکوفتشو  بشنوین که :

 تو سیستم منو ویروسی کردی و همه اطلاعاتم بخاطر تو پرید و دهنتو سرویس با این فلشتو و ...

! والا
.: :.