تبلیغات
گاز ِمورچه - خیلی چیزا یاد دادنی نیست

تاریخ : سه شنبه 1392/03/14 | 12:51 | نویسنده : مورچه ملکه

     بفهم داری با کی، چطوری رفتار میکنی .

اگه میدونی زود رنج ِ و داری دلشو میشکونی ... خجالت بکش.
اگه میدونی نجیبِ و داری بهش پیشنهاد دوستی میدی ... خجالت بکش.
اگه میدونی نگرانه و داری زجرش میدی ... خجالت بکش.
اگه میدونی دوست داره و بهش بی اعتنایی میکنی ... خجالت بکش.
اگه میدونی بهت محتاج و خودتو ازش دریغ میکنی ... خجالت بکش.
اگه میدونی تو رو از بقیه جدا میبینه و تو اونو مثل بقیه ... خجالت بکش.
اگه میدونی میفهمتت اما نمیفهمیش ... خجالت بکش.
اگه میدونی ....

     خیلی چیزا یاد دادنی نیست .

 
.: :.