تبلیغات
گاز ِمورچه - تعهد یا تعصب ؟؟

تاریخ : شنبه 1392/04/1 | 21:17 | نویسنده : مورچه ملکه
یه شاگرد دارم 8 سالشه .امروز داشت گریه میکرد .بهش گفتم چی شده عزیز دلم؟
بغض کرد و پرید تو بغلم ،محکم منو به آغوش کشید و سکوت کرد!
به جای اینکه آرومش کنم ،آروم آروم از خودم جداش کردم .به هر حال اون یه پسر بود ؛هر چند کوچیک .
حس خوبی نداشتم .داشت از گرمای تنم استفاده میکرد و من دچار یه عذاب وجدان شده بودم .

ارزش ها عوض شدن اما بعضی از ماها همون آدمای قبلی هستیم !
اسمشو بذارم تعهد یا تعصب ؟؟ نمیدونم والا ...
.: :.